مقالات و اخبار

ماده 71 قانون صنفی

ماده ۷۱ قانون نظام صنفی کشور(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)-

به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و

مستندسازی فعالیت ‌های اقتصادی ‌افراد صنفی عرضه‌ کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت ‌پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌ توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج ‌در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.


تبصره (منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تعیین صنوف مشمول و اولویت‌ بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ‌ربط به موجب آیین نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور

مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.


تبصره ۱- (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه ‌توسط مراجع ذی‌ ربط تابع آئین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌ ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر

صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.


تبصره ۲ – از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌ فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر ‌معادل یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال جریمه خواهد شد.


دیدگاهتان را بنویسید