مقالات و اخبار

قانون اهرم

اهرم از سه بخش بازوی محرک، بازوی مقاوم و تکیه‌گاه تشکیل شده‌است.نیروی محرک بر بازوی محرک وارد می‌شود و نیروی مقاوم که معمولاً وزنه است، بر بازوی مقاوم وارد می‌شود. اهرم‌ها بسته به محل تکیه‌گاه به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند

اهرم نوع اول(که خود سه حالت دارد):این تصویر اشکال دارد و جهت نیروی مقاوم باید عوض شود(مانند الاکلنگ)

اهرم نوع اول(که خود سه حالت دارد):این تصویر اشکال دارد و جهت نیروی مقاوم باید عوض شود(مانند الاکلنگ)

اهرم نوع دوم: این تصویر اشکال دارد و جهت نیروی مقاوم باید عوض شود (مانند فرغون)


اهرم نوع دوم: این تصویر اشکال دارد و جهت نیروی مقاوم باید عوض شود (مانند فرغون)

اهرم نوع سوم: این تصویر اشکال دارد و جهت نیروی مقاوم باید عوض شود (مانند پنس)

اهرم نوع سوم: این تصویر اشکال دارد و جهت نیروی مقاوم باید عوض شود (مانند پنس)


دیدگاهتان را بنویسید